Home Udruga Statut
Statut PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14), Skupština Udruge za promicanje novih web tehnologija Samo jedan klik na sjednici održanoj 21. rujna 2015. godine u Zagrebu, donosi

 

STATUT

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim statutom Udruge Samo jedan klik (u daljnjem tekstu: Udruga) reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata, o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostma te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu, odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata, o izboru i opozivu likvidatora Udruge, prestanku postojanja udruge, o imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge io drugim pitanjima od značaja za Udrugu.

 

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Statutu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

 

Članak 2.

 

Naziv udruge je: Udruga za promicanje novih web tehnologija Samo jedan klik. Skraćeni naziv Udruge je: Udruga Samo jedan klik. Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga može u pravnom prometu rabiti i skraćeni naziv na engleskom jeziku, koji glasi: Association Just A Click Away.

 

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Izvršni odbor.

 

Članak 3.

 

Udruga je registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Udruga je neprofitna pravna osoba.

 

Članak 4.

 

Udruga ima pečat i znak.

Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub glasi: Udruga Samo jedan klik Zagreb. U sredini se nalaze strelica i kvačica.

Udruga ima znak. Znak čine strelica i kvačica.

 

 

Članak 5.

 

Udrugu zastupa Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 6.

 

Ciljevi Udruge su:

- promicanje upotrebe novih tehnologija u učenju,

- promicanje inovativnosti i kreativnosti,

- promicanje udaljenog učenja

- promicanje mobilnosti u obrazovanju.

 

Članak 7.

 

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:

-       obrazovanje, znanost i istraživanje,

-       tehnička kulture.

 

Članak 8.

 

Djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi jesu:

-       promicanje upotrebe najnovijih dostignuća tehnologije u učenju putem osmišljavanja i izrade projekata i programa vezanih za nove tehnologije

-       izrada i održavanje web stranice s dostupnim besplatnim sadržajima

-       izrada edukacijskih materijala u različitim oblicima prilagođenim za online djelovanje korištenjem web 2.0 tehnologija

-       suradnja s udrugama koje promiču prava djeteta, nove tehnologije i inovativnost, te međunarodna suradnja.

 

Članak 9.

 

Gospodarske djelatnosti Udruge su:

-       organiziranje i provođenje izvaninstitucionalnih programa odgoja i obrazovanja (radionice, webinari, seminari i slično);

-       izdavanje obrazovnih tiskanih ili elektroničkih publikacija;

-       usluge oglašavanja.

 

 

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

 

Članak 10.

 

Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:

-       izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,

-       javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,

-       izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,

-       korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija,

-       javnim priopćavanjem,

-       organiziranjem posebnih događanja,

-       na druge odgovarajuće načine.

 

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 11.

 

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta.

 

Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge ispunjava i podnosi obrazac za prijem u članstvo Izvršnom odboru Udruge, koji odlučuje o prijemu u članstvo pismeno u roku od 30 dana od primitka obrasca.

 

Članom Udruge se postaje danom donošenja odluke Izvršnog odbora Udruge o prijemu u članstvo.

 

Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću (maloljetnici ili osobe kojima je poslovna sposobnost ograničena ili oduzeta) mogu biti članovi Udruge, ali nemaju pravo odlučivati u njezinim tijelima.

 

Članak 12.

 

Članstvo u Udruzi dijeli se na redovne članove i podupiruće članove.
Redovnim članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba i pravna osoba, koja želi aktivno sudjelovati u radu udruga i prihvati Statut Udruge.

Podupirućim članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba i pravna osoba koja svojim povremenim i/ili podupirućim djelovanjem doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvati Statut Udruge. Podupirući članovi sudjeluju u radu Udruge, ali su bez prava glasa.

 

Članak 13.

 

Članovi udruge plaćaju članarinu prema Odluci o članarini koju za svaku godinu donosi Skupština udruge. Članarina se plaća u jednokratnom iznosu za tekuću kalendarsku godinu, najkasnije do 31. ožujka kalendarske godine.

Članovi Udruge mogu uplaćivati članski doprinos za konkretne programske aktivnosti. Članski doprinos članovi Udruge uplaćuju prema vlastitim mogućnostima, a bez vremenskog ograničenja.

Članak 14.

Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi Tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, datumu rođenja, osobnom identifikacijskom broju (OIB), email adresi, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

 

Članak 15.

 

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:

- aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Udruge

- birati i biti birani u tijela upravljana Udrugom

- biti informirani o aktivnostima Udruge

- aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Udruge

- u obavljanju djelatnosti Udruge poštivati odredbe zakona i ovog Statuta

- plaćati članarinu.

 

Članak 16.

 

Članstvo u udruzi prestaje:

-       prestankom postojanja Udruge

-       istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva Izvršnom odboru Udruge

-       usmenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva pred Izvršnim odborom Udruge, danom davanja izjave

-       isključenjem.

 

Stegovna odgovornost članova

 

Članak 17.

 

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge. Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

- kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge

- nepoštivanje odredaba Statuta

- nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge

- neizvršavanje preuzetih obveza

- nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi

- nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge

- narušavanje ugleda Udruge

- neplaćanje članarine za prošlu godinu.

 

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku. Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Udruge. Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Izvršni odbor Udruge. U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

 

Članak 18.

 

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

1. opomena, ili

2. isključenje iz Udruge.

 

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

 

Članak 19.

 

Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Izvršni odbor Udruge ili Skupštinu Udruge na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge. Svaki član Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge. Na upozorenja i pritužbe člana Izvršni odbor Udruge je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.

 

 

V. TIJELA UDRUGE

 

Članak 20 .

 

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge. Tijela Udruge su:

- Skupština,

- Izvršni odbor, koji čine:

-       Predsjednik

-       Dopredsjednik

-       Tajnik.

 

SKUPŠTINA

 

Članak 21.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni redovni članovi udruge.

 

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Redovne sjednice skupštine održavaju se u roku propisanom statutom, a izvanredne prema potrebi. Sjednica Skupštine može se održati i online pomoću videokonferencijskog alata koji je dostupan svim članovima Skupštine Udruge, osim u slučajevima iz članka 25. stavaka 1., 2., 3., 7. i 8. ovoga Statuta.

 

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

 

Skupština se saziva najmanje 5 dana prije održavanja sjednice pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima Udruge. Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

 

Članak 22.

 

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

 

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj. Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.

 

Članak 23.

 

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 5 redovnih članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

 

Članak 24.

 

Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova Skupštine.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Odluka o prestanku djelovanja Udruge donosi se dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine Udruge.

Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 25.

 

Skupština Udruge ima sljedeća prava i obveze:

-       usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune

-       bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika, tajnika i članove Izvršnog odbora Udruge:

-       bira i razrješava likvidatora udruge

-       odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga

-       usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

-       usvaja godišnje financijsko izvješće

-       odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge

-       donosi odluku o statusnim promjenama

-       donosi odluku o visini članarine

-       odlučuje po prigovorima na akte što ih u okviru svoje nadležnosti donosi Izvršni odbor Udruge

-       odlučuje o žalbama članova protiv odluka o isključenju iz članstva Udruge

-       odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

 

 

IZVRŠNI ODBOR

 

Članak 26.


Izvršni odbor je izvršno tijelo Udruge koje rukovodi radom Udruge između dva

zasjedanja Skupštine.

 

Izvršni odbor ima 3 člana, a čine ga Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik Udruge.
Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik Udruge biraju se iz redova članova Skupštine na prijedlog minimalno dva člana Udruge, na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani. 

Članak 27.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi. Sjednicu Izvršnog odbora saziva Predsjednik Izvršnog odbora na prijedlog bilo koja dva člana Izvršnog odbora.

 

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova. Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Odbora.

Članak 28.

 

Izvršni odbor je nadležan za i obavlja slijedeće poslove:

-       rukovodi radom Udruge između dva zasjedanja Skupštine,

-       utvrđuje prijedlog Statuta te njegove izmjene i dopune,

-       utvrđuje program rada Udruge i predlaže Skupštini usvajanje programa,

-       daje prijedloge, mišljenja i poticaje članovima i korisnicima u vezi sa svim pitanjima od značaja za Udrugu,

-       skrbi o imovinsko-pravnim i financijskim pitanjima Udruge,

-       raspolaže imovinom za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom,

-       donosi opće akte koji nisu u nadležnosti Skupštine,

-       donosi odluku o dodjeli nagrada i drugih priznanja,

-       osniva stručne radne skupine ili povjerenstva,

-       imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,

-       daje prijedloge za pristupanje Udruge udruženjima, savezima i zajednicama

-       odlučuje o prijemu u članstvo te o prigovorima i žalbama članova udruge

-       imenuje zastupnike i delegate

-       obavlja i sve druge poslove sukladno odlukama Skupštine u skladu s odredbama ovog Statuta.

PREDSJEDNIK

 

Članak 29.

 

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge. Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine. Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika Udruge.

 

Članak 30.

 

Predsjednik Udruge ima sljedeća prava i obveze:

-       odgovara za zakonitost rada Udruge

-       vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine

-       odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini

-       dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga

-       sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge

-       saziva i vodi sjednice Skupštine Udruge

-       predlaže izmjene i dopune statuta udruge

-       predlaže projekte i programe udruge

-       obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

 

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Izvršnom odboru i Skupštini Udruge. Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

 

Članak 31.

 

Predsjedniku Udruge može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

- na vlastiti zahtjev,

- opozivom.

 

Do opoziva Predsjednika Udruge može doći zbog razloga navedenih u članku 17. ovog Statuta. Postupak za opoziv Predsjednika Udruge može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.

 

O zahtjevu za opoziv Predsjednika Udruge raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta. Predsjednik Udruge bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom većinom.

 

Članak 32.

 

U slučaju prestanka mandata Predsjednika Udruge prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika Udruge za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge. U slučaju opoziva Predsjednika Udruge, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi Predsjednik Udruge za preostali dio mandata.

 

DOPREDSJEDNIK

 

Članak 33.

 

Dopredsjednika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine. Dopredsjednik obavlja poslove u skladu sa Statutom i odlukama tijela Udruge i za svoj rad odgovara Izvršnom odboru i Skupštini, te mijenja Predsjednika u slučaju spriječenosti istog.

 

Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika Udruge na odgovarajući se način primjenjuju na Dopredsjednika Udruge.

 

 

TAJNIK

 

Članak 34.

 

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik Udruge vodi Popis članova i obavlja poslove u skladu sa Statutom i odlukama tijela Udruge i za svoj rad odgovara Izvršnom odboru i Skupštini.

 

Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika Udruge na odgovarajući se način primjenjuju na Tajnika Udruge.

 

 

RADNA TIJELA UDRUGE

 

Članak 35.

 

Udruga može osnivati radna tijela potrebna za ostvarivanje ciljeva udruge u skladu sa Statutom. Odluku o osnivanju radnih tijela donosi Izvršni odbor Udruge. U odluci o osnivanju utvrđuje se sastav, ciljevi osnivanja, prava i obveze radnog tijela i članova radnog tijela te vrijeme na koje se radno tijelo osniva.

 

VI. UDRUŽIVANJE UDRUGE I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE

 

Članak 36.

 

Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije. Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

 

Članak 37.

 

Udruga može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Republike Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.

 

Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

 

Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica. Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

 

 

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

 

Članak 38.

 

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarskih djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.

 

Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom. O raspolaganju imovinom odlučuje Izvršni odbor Udruge.

 

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

Članak 39.

 

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i na nagradu. O visini naknade i nagrade odlučuje Izvršni odbor u skladu sa zakonom.

 

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 40.

 

Udruga može prestati postojati iz razloga utvrđenih Zakonom o udrugama ili odlukom Skupštine o prestanku Udruge. U slučaju prestanka Udruge temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja redovnih članova Udruge.

 

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge sukladno Statutu. Ako se u slučaju prestanka postojanja Udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom Udruge koji je Udruga odredila svojim statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Udruge.

 

Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama iz članka 53. Zakona o udrugama.

 

 

LIKVIDATOR UDRUGE

 

Članak 41.

 

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

 

Likvidatora bira i opoziva Skupština Udruge.

 

 

IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 

Članak 42.

 

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.

 

Članak 43.

 

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge. U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

 

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Izvršni odbor Udruge i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

 

Članak 44.

 

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Izvršnog odbora Udruge.

 

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Izvršni odbor Udruge dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.

 

X. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 45.

 

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

 

Članak 46.

 

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 redovnih članova udruge. Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Predsjedniku Udruge koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine. Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

 

Članak 47.

 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge daje Izvršni odbor Udruge.

 

Članak 48.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

U Zagrebu, 21. rujna 2015.

Predsjednica Udruge Samo jedan klik

 

 

   Sonja Lušić Radošević